Изходящ № 24-12819-10.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.07.2020
До: 
: н-ци на ПЕТЪР ЕВТИМОВ ЛАМБОВ ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕВТИМОВ гр. Елхово, ул. „Цар Асен“ № 38 ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЛАМБОВ гр. Елхово, ул. „Ал.Стамболийски“ № 142 – 4 - 7 До: НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТАНЧЕВ гр. Елхово, ул. „Цар Асен“ № 36 До: ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЛЕВ гр. Елхово, ул. „Цар Асен“ № 36
Публикация на: 
Ямбол

У В Е ДО М Л Е Н И Е

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-169469-27.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4868-10.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Елхово за поземлени имоти с идентификатори 27382.500.1967 и 27382.500.1968, състоящо се в коригиране южната граница на имот с идентификатор 27382.500.1967, засягащо имот с идентификатор 27382.500.1968. Заличаване на сграда с идентификатор 27382.500.1967.3. Коригиране контура на сграда с идентификатор 27382.500.1967.1 и промяна очертанията на двата самостоятелни обекта в нея.

Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори 27382.500.1967 и 27382.500.1968, , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-4868-10.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ЯМБОЛ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-4868-10.06.2020 г. и скица проект № 15-484662-10.06.2020 г.

 

 

                                                        НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                               / инж. Р. Христова /