Изходящ № 24-12276-30.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
15.07.2020
До: 
Г- Н ИВАН АСПАРУХОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА УЛ. ХР. БОТЕВ 27, ГР. МЕЗДРА, П.К. 3100, ОБЛ. ВРАЦА ДО АНТОАНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ХИНОВА Ж. К. ЛЕВСКИ ЗОНА В №1, ЕТ. 13, АП. 82 ГР. СОФИЯ, РАЙОН 06 ПОДУЯНЕ ОБЛ. СОФИЯ ДО: ДИЛЯНА ИВАНОВА МИЧЕВА УЛ. ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ № 1, ВХ. Б, ЕТ. 8, АП. 42 ГР. СОФИЯ, ОБЛ. СОФИЯ ДО: ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ БАШМАКИН УЛ. "СТАНКЕ ДИМИТРОВ" №44 С. ЛЮТИБРОД, ОБЛ. ВРАЦА ДО: ЛЮБОВ ГРИГОРОВА МИНЧЕВА УЛ. АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ № 51, ЕТ. 3 ГР. СОФИЯ, П.К. 1000 ОБЛ. СОФИЯ ДО: ГРИГОР ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ Ж-К"ЛЮЛИН" № 230, ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 60 ГР. СОФИЯ, П.К. 1000 ОБЛ. СОФИЯ
Публикация на: 
Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСПАРУХОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХИНОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИЧЕВА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАШМАКИН,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-145951-30.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4693-03.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВРАЦА,  състоящо се в промяна на кадастралните граници за поземлени имоти с идентификатори 44745.501.494, 44745.501.495, 44745.501.496, 44745.501.498 и 44745.501.774 по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Лютиброд, обл. Враца.

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 44745.501.494, поземлен имот с идентификатор 44745.501.495, поземлен имот с идентификатор 44745.501.496, поземлен имот с идентификатор 44745.501.498, поземлен имот с идентификатор 44745.501.774, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-4693-03.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВРАЦА и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-4693-03.06.2020 г. и скица проект № 15-456605-03.06.2020 г.

 

                                            НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВРАЦА:…………………

                                                                                                      / инж. Диана Начева /