Изходящ № 24-12056-01.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
11.07.2020
До: 
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОЛАРОВ СТАНИМИР МЕТОДИЕВ КЪНЧЕВ СТАНКА ТОНЕВА ГИГОВА СТОЯН МИХАЙЛОВ СЛАВОВ СТАНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА ГОСПОДИН ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ ТАНЯ НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА ЕВГЕНИЯ СИМЕОНОВА ГЪЛЪБОВА СИМОНА АНАТОЛИЕВА ГЪЛАБОВА
Публикация на: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-147560-31.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4610-01.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СЛИВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Сливен за поземлен имот с идентификатор 67338.540.63, сграда с идентификатор 67338.540.63.1, сграда с идентификатор 67338.540.63.2, сграда с идентификатор 67338.540.63.3, сграда с идентификатор 67338.540.63.4, поземлен имот с идентификатор 67338.540.56, сграда с идентификатор 67338.540.56.1, поземлен имот с идентификатор 67338.540.57, сграда с идентификатор 67338.540.57.1, сграда с идентификатор 67338.540.57.2, сграда с идентификатор 67338.540.57.3, състоящо се в оцифряване на регулационни граници и изработване на СОС.

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 67338.540.63, сграда с идентификатор 67338.540.63.1, сграда с идентификатор 67338.540.63.2, сграда с идентификатор 67338.540.63.3, сграда с идентификатор 67338.540.63.4, поземлен имот с идентификатор 67338.540.56, сграда с идентификатор 67338.540.56.1, поземлен имот с идентификатор 67338.540.57, сграда с идентификатор 67338.540.57.1, сграда с идентификатор 67338.540.57.2, сграда с идентификатор 67338.540.57.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-4610-01.06.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СЛИВЕН и скицата – проект към нея.

 

              Приложение: Заповед № 18-4610-01.06.2020 г. и скица проект № 15-448488-01.06.2020 г.

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                / инж.Теодора Балулова /

 

*На основание чл.18а, ал. 10 от АПК уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставянe на табло:26.06.2020г

*Дата на сваляне от табло:10.07.2020г