Изходящ № 24-11830-28.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
12.08.2020
До: 
БОЙКА ВЛАДИМИРОВА НИКОВА КРАСИМИРА ПЕТРОВА МИТОВА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд "№1
Публикация на: 
Кюстендил

         На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-65085-06.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4516-28.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кюстендил за поземлен имот с идентификатор 41112.503.899, поземлен имот с идентификатор 41112.503.910, поземлен имот с идентификатор 41112.503.911, поземлен имот с идентификатор 41112.503.906, сграда с идентификатор 41112.503.906.1, сграда с идентификатор 41112.503.906.2, поземлен имот с идентификатор 41112.503.907, поземлен имот с идентификатор 41112.503.1248, сграда с идентификатор 41112.503.1248.1, състоящо се в отстраняване на непълноти и грешки.

         Изменението засяга поземлен имот с идентификатор 41112.503.899, поземлен имот с идентификатор 41112.503.910, поземлен имот с идентификатор 41112.503.911, поземлен имот с идентификатор 41112.503.906, сграда с идентификатор 41112.503.906.1, сграда с идентификатор 41112.503.906.2, поземлен имот с идентификатор 41112.503.907, поземлен имот с идентификатор 41112.503.1248, сграда с идентификатор 41112.503.1248.1, , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

         В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-4516-28.05.2020 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-4516-28.05.2020 г. и скица проект № 15-143594-13.02.2020 г.

                              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

                                                                                                 / инж. Антон Младенов /