Изходящ № 24-11451-22.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
06.06.2020
До: 
До ОБЩИНА ШУМЕН До МИНКА ВЕЛИКОВА ЛЮБОМИРОВА До: Собствениците и/или носителите на други вещни права на поземлен имот с идентификатор 32706.501.392, УПИ/парцел/ III-222, кв.8 по рег.план на с.И.Блъсково (адм. адрес: с.Илия Блъсково, общ.Шумен , ул.”Васил Левски” № )
Документи: 
Публикация на: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 и ал.10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-96373-24.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4390-22.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Шумен, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Илия Блъсково за поземлени имоти с идентификатори 32706.501.390 32706.501.392, 32706.501.393 и сграда с идентификатор 32706.501.393.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-4390-22.05.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

 

Приложение:

  1. Заповед № 18-4390-22.05.2020 г.
  2. Скица проект № 15-418032-22.05.2020 г.

 

 

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                            / инж. С. Василев /