Изходящ № 24-11349-21.05.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
06.06.2020
До: 
ЗДРАВКА СТЕФАНОВА ЦВЕТКОВА СТЕФАН НИКОЛОВ АТАНАСОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 НЕЙЧО НАЙДЕНОВ НЕЙЧОВ ЦВЕТКО ГЕОРГИЕВ ТУЖАРОВ ГР. ХИСАРЯ, П.К. 4180 ГР. ПЕРНИК, П.К. 2350 АНЕЛИЯ ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА ГР. ТРОЯН, П.К. 5600
Документи: 
Публикация на: 
Ловеч

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 01-487008-28.10.2019 г. и на основание чл. 54, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена Заповед № 18-2468-06.03.2020 г. на Началник на СГКК град Ловеч за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 20688.500.316 с адрес: гр. (с.) Дерманци, община Луковит, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-1905 / 28.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

           С  изменението се променя границата между поземлен имот с идентификатор 20688.500.316 и поземлени имоти с идентификатори 20688.500.315 и 20688.500.327 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дерманци.

          В кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ)  въз основа на нотариален  акт № 131, том 6, рег. 2380, дело 1586 от 19.12.2008 г. на Служба по вписванията град Луковит е записан Цветко Георгиев Тужаров.

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

 

 

 

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………

/ инж. Михаил Киров /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 22.05.2020 г.

Дата на сваляне от  таблото: 08.06.2020  г.

Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев