Изходящ № 24-11258-21.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
06.06.2020
До: 
ПЕТРАНКА ДЕНЕВА СИМЕОНОВА ДЕЯН ИВАНОВ СИМЕОНОВ
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-578785-19.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2465-06.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Златовръх за поземлени имоти с идентификатори 31108.100.209, 31108.100.210, 31108.100.527, 31108.100.593, състоящо се в коригиране на границите със запазване на идентификаторите на  поземлени имоти 31108.100.209, 31108.100.210, 31108.100.527 и 31108.100.593 и отразяване на новопостроена сграда с проектен идентификатор  31108.100.210.4.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2465-06.03.2020 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив и скицата-проект към нея.

 

 

Приложение:

  1. 1.     Заповед № 18-2465-06.03.2020 г.
  2. 2.     Скица-проект № 15-227114-06.03.2020 г.

 

 

 

                                     НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. Пловдив:…………..…………

                                                                                                        /инж. Никола Бадев/

Дата на поставяне на таблото: 22.05.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 08.06.2020г.