Уведомления

 • Изходящ № 24-22083-15.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ИРИНА КРУМОВА ЯНАКИЕВА МАКСИМ ПЕТРОВ АНФИНАГЕНТОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-553553-04.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5472-19.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22030-15.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ЦВЕТАНКА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА СИБИЛА КИРИЛОВА ЛЕВАЙН
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-288145-01.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за отказ № 18-5420-18.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е отказано изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-22053-15.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  МИХАИЛ КИРИЛОВ КАРАБАДЖАКОВ ДО: ПАВЕЛ ЙОРДАНОВ ПЪРВАНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-457892-10.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6204-07.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22058-15.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ИРИНА СТОЯНОВА АНДРЕЕВА ТИХОМИРА ГЕОРГИЕВА ГЬОНДОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-467635-16.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7284-06.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22083-15.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ИРИНА КРУМОВА ЯНАКИЕВА МАКСИМ ПЕТРОВ АНФИНАГЕНТОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-553553-04.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5472-19.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-22113-15.09.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ДЖАИП СУНАЕВ ЧЕРКЕЗОВ гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл.61, ал.1 на АПК с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.№ 01-320342-22.07.2020г. от АДЖЕР СУНАЕВА МУСТАФОВА подадено на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, е извършено изменение на КККР на гр. Ямбол, на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3 и ал.6, чл.53а, т.3 и чл.54а, ал.2 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 87374.530.42 с адрес - гр. Ямбол, ул. "Плачковица" №23.

 • Изходящ № 24-22111-15.09.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ДОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА гр. Сливен
  Публикация на: 
  Ямбол

   

 • Изх. № 22-188-15.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ЕЙЧ ЕНД ЕЙЧ ЕООД
  Публикация на: 
  Бургас

              На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-202135-21.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал.