Изходящ № 24-1110-13.01.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
РУМЕН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ ДО: МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ЛАЛОВСКА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-183556-23.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12855-05.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за сграда с идентификатор 68134.509.670.2, сграда с идентификатор 68134.509.670.3, състоящо се в коригиране контурите на сгради с идентификатори 68134.509.670.2 и 68134.509.670.3, съгласно представени документи, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

Приложения: Копие на заповед № 18-12855-05.12.2019 г., копие на скица-проект.

 

                                                            НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.01.2020г.