Уведомления

 • Изходящ № 24-23101-28.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2020
  До: 
  ДАНИЕЛА ЙОНОВА-СУАЙДЪР
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-298317-13.07.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8016-27.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-23118/28.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2020
  До: 
  ГЕОРГИ ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ ДО СТАНИСЛАВ ТОШКОВ ГЕОРГИЕВ
  Публикация на: 
  Добрич

              На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-389074-27.08.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8041-28.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ДОБРИЧ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-18455-04.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2020
  До: 
  КОНСТАНТИН АТАНАСОВ КОНСТАНТИНОВ
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-110028-29.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7210-04.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 01-350441/29.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  АТАНАС ХРИСТОВ ТОТЕВ С.СКУТАРЕ ОБЩ.МАРИЦА УЛ.“ГЕОРГИ КИРКОВ“ № 19
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,  Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявления с вх. № 01-27242/20.01.2020 г.,  вх. № 01-76467/13.02.2020 г. и  вх. № 01-350441/07.08.2020 г. от  ОБЩИНА - МАРИЦА в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и влязъл в сила ПУП, започва производство за изменение на КККР на с. Скутаре общ.

 • Изходящ № 01-289356/29.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ТИОФИЛОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.“СРЕДЕЦ“ № 62 ВХ. В ЕТ.5 АП.10 ДО ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ПОПОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.“АТОН“ № 16 ЕТ.2
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-289356/07.07.2020 г.  от Александра Винклер  в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с. Дедово общ. Родопи  за нанасяне на нова сграда в ПИ с ИД 20523.2.715, за които в кадастралния регистър сте записани, като собственици/правоприемници/ и носители на вещни права.

 • Изх. № 24-23234-29.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56126.602.1133.1.4, 56126.602.1133.2.4, 56126.602.1133.3.7, 56126.602.1133.4.1, 56126.602.1133.4.3, 56126.602.1133.4.7, 56126.602.1133.4.6 И 56126.602.1133.4.4
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал.

 • Изх. № 24-23257-29.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ИЛИЯ ИЛИЕВ МЕШЕНЛИЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-424583-17.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Илинден, общ.

 • Изх. № 22-196-28.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2020
  До: 
  ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЛАЗАРОВ
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-242633-12.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6469-16.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.