Изходящ № 24-11083-19.05.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
04.06.2020
До: 
НЕДА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА ЛЬЧЕЗАР ЛЮБОМИРОВ КУЛИНСКИ ДИМИТЪР НЕДЕВ НЕНКОВ
Документи: 
Документи: 
Публикация на: 
Велико Търново

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-33141-22.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2539-09.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Велико Търново за сграда с идентификатор 10447.505.123.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.505.123.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.505.123.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.505.123.1.3, сграда с идентификатор 10447.505.123.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.505.123.2.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.505.123.2.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.505.123.2.3, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.505.123.2.4, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.505.123.2.5, сграда с идентификатор 10447.505.123.3, състоящо се в нанасяне на сграда и самостоятелни обекти в нея на административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Полянов“ № 7.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – гр. Велико Търново и на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-2539-09.03.2020 г. на началника на СГКК - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-2539-09.03.2020 г.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 20.05.2020 г.

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

            / инж. Иван Анастасов /