Изходящ № 24-1068-13.01.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.01.2020
До: 
МАРИЯ БОРИСЛАВОВА ПЕТКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА ПАУЪЛ
Документи: 
Публикация на: 
Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам повторно, че по повод постъпило заявление рег. № 01-495096-01.11.2019 г. от "КАБАЛАН" ЕООД, чрез МОХАМЕД КАБАЛАН MOHAMED KABALAN , подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13247-17.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛЕВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Плевен за поземлени имоти с идентификатори 56722.666.59, 56722.666.75, 56722.666.106, 56722.666.107, 56722.666.110, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

Приложение: Копие от заповед № 18-13247-17.12.2019 г.

 

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

                                                                                                     / инж. Боряна Иванова /

 

 

           Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:13.01.2020г.