Изходящ № 24-1012-13.01.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.02.2020
До: 
ГАНКА СТАНЧЕВА КОЛЕВА УЛ. „ДЕРМЕНКА“ № 6 ГР. ЧИРПАН ДО ГАНКА СТАНЧЕВА КОЛЕВА УЛ. „НАДЕЖДА“ № 28 ГР. ЧИРПАН
Документи: 
Публикация на: 
Стара Загора

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-534208-25.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-386-13.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СТАРА ЗАГОРА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Чирпан за поземлен имот с идентификатор 81414.502.2388, сграда с идентификатор 81414.502.2388.1.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-386-13.01.2020 г. на началника на СГКК - ГР. СТАРА ЗАГОРА и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-386-13.01.2020 г.

 

 

 

                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                      / инж. Дияна Балева /

 

 
 
ВИ
 
 
Дата на залепване на таблото в СГКК: 10.02.2020 г.