Изходящ № 24-1006-13.01.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.01.2020
До: 
Г-ЖА РОЗА АСЕНОВА ПИЛИЧЕВА гр. Златоград, ул. Хан Аспарух №1
Документи: 
Публикация на: 
Смолян

УВАЖАЕМА ГОСОЖО ПИЛИЧЕВА,

На основание чл.61, ал.1 и във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-530417-21.11.2019 г. от г-жа Цветана Асенова Пиличева, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-52-02.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Смолян, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Златоград, състоящо се в нанасяне на селскостопанска сграда с идентификатор 31111.35.326.4 в рамките на поземлен имот с идентификатор 31111.35.326.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-52-02.01.2020 г. на началника на СГКК - гр. Смолян и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-52-02.01.2020 г.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:                                                         

    ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:13.01.2020 г.