Изходящ № 24-1001-10.01.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
СТЕФКА ЧОМАКОВА ДО МАРГАРИТА ЧОМАКОВА ДО ЕЛИНКА ТОДОРОВА АГАЙНА ДО ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИЛИЕВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-10028-14.01.2016 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12524-28.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е ОТКАЗАНО изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1974.1079, състоящо се в: нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1974.5093 с площ 125 кв.м. съгласно нотариален акт № 151 от 16.05.2016 г., том LXV, вх.рег. № 28078, дело № 20666/2016 г. на Служба по вписванията гр. София, издаден от нотариус С.Тютюнджиев въз основа на скица-проект № 15-50297/04.02.2016 г.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

            В 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със заповед № 18-12524-28.11.2019 г. и скицата - проект към нея.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-12524-28.11.2019 г., копие на скица-проект

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                           / инж.Д.Величков /

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.01.2020 г.