Изходящ № 24-1000-10.01.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
ЯНЧО ЦВЕТАНОВ ЯНКОВ ДО: АНТОАНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-467870-26.11.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11201-25.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е ОТКАЗАНО изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Кокаляне за поземлен имот с идентификатор 37914.6843.1491, поземлен имот с идентификатор 37914.6843.1492, поземлен имот с идентификатор 37914.6843.2016, поземлен имот с идентификатор 37914.6843.2017, поземлен имот с идентификатор 37914.6843.2018, поземлен имот с идентификатор 37914.6843.2019, поземлен имот с идентификатор 37914.6843.2307, състоящо се в Нанасяне на поземлен имот с идентификатор 37914.6843.2307 в съответствие с границите на имот пл. № 154, кв. 17 и кв. 19 по стар регулационен план на с. Кокаляне, одобрен със заповед № 25/01.02.1967 г. на председател на ИК на СГНС.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

            В 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със заповед № 18-11201-25.10.2019 г. и скицата - проект към нея.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-11201-25.10.2019 г., копие на скица-проект

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                           / инж.Д.Величков /

            Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:14.01.2020 г.