Изходящ № 20-77137-08.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
ДО САШКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с настоящото Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-84059-26.02.2019 г., е издадено Решение за прекратяване № 18-11442-01.11.2019 г., засягащо сграда с идентификатор 65766.702.1317.3 по КККР на гр. Свищов.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК В. Търново и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с Решение за прекратяване № 18-11442-01.11.2019 г. на началника на СГКК.

 

Приложения:
1. Решение за прекратяване № 18-11442-01.11.2019 г.
 
 
               Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.11.2019 г.

 

 

                                                                    Началник на СГКК ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                                 /инж. Иван Анастасов/