Изходящ № 20-76168-05.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО МАРИЯНА ПЕТЕВА ПОПОВА
Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-367528-14.08.2019 г., е издадено Решение за прекратяване № 18-10333-04.10.2019 г., засягащо поземлен имот с идентификатор 62877.200.389 от кадастралната карта на с. Родина, общ. Златарица.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК В. Търново и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете с Решение за прекратяване № 18-10333-04.10.2019 г. на началника на СГКК.

 

Приложения:
1. Решение за прекратяване № 18-10333-04.10.2019 г.
 
 
               Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 05.11.2019 г.

 

 

                                                                    Началник на СГКК ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                                                 /инж. Иван Анастасов/