Изходящ № 20-48517-28.07.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
12.08.2020
До: 
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ, ЛИЧНО И КАТО ПЪЛНОМОЩНИК НА СТЕФКА ГЕОРГИЕВА
Публикация на: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

 

            На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-1217-01.07.2020 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 30721.505.7 в с. Зеленик, з-ще Костел, община Елена с неустановен собственик /по искане на Десислав Георгиев Петров, пълномощник на Стефка Стоянова Георгиева/.

            Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и
кадастрални регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново. 

            Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9 до 17.30 часа.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 28.07.2020 г.

Дата на сваляне от таблото и от електронната страницана на АГКК: 12.08.2020 г.

Длъжностно лице:.................................   /инж. Иван Анастасов/

 

 

С уважение,                                            

 

инж. иван анастасов

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново