Изходящ № 20-21564-20.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
04.04.2020
До: 
НИКОЛА ИВАНОВ ЗАГОРОВ
Публикация на: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

 

            На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-388-26.02.2020 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 77534.301.25 в с. Хъневци, з-ще Илаков рът, община Елена, собственост на Иван Николов Загоров.

            Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и
кадастрални регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9 до 17.30 часа.

 

Дата на поставяне на таблото: 20.03.2020 г.          Дата на сваляне от таблото: 06.04.2020 г.

Длъжностно лице: ........................... /инж. Иван Анастасов/

 

 

 

С уважение,                                             

 

инж. иван анастасов

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново