Изходящ № 01-503452-26.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
10.04.2020
До: 
ДО: ЕЛЕОНОРА АНДОНОВА ГЕГОВА Адрес: ж.к. „Тракия“, бл. 8А, вх. А, ет. 7, ап. 32, гр. Пловдив ДО: АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА Адрес: ул. „София“ № 30, гр. Пловдив ДО: ВЕСЕЛИН КОСТАДИНОВ ГЕГОВ Адрес: ул. „Златорог“ № 8, ет. 1, ап. 2, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл.61, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-503452-06.11.2019 г. в СГКК-Пловдив от Любомир Николов Мандраджиев, пълномощник на Никола Георгиев Мандраджиев, подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5-15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е приключило производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на неурбанизираната територия на землище с. Бойково, Община „Родопи“ засягащо ПИ с ИД – 05150.26.74, 05150.23.95, 05150.23.99, 05150.5.129, 05150.2.194, 05150.12.261, 05150.12.282, 05150.2.357, за които в кадастралния регистър е добавен, като собственик Никола Георгиев Мандраджиев с документ за собственост Договор за покупко-продажба на наследствени права №9, том 21, вх.рег.14723 от 17.08.2001 г. на Служба по вписванията-Пловдив. 

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК-Пловдив: 26.03.2020 г.

 

Дата на сваляне от таблото в СГКК-Пловдив: 09.04.2020 г.