Изходящ № 01-475356-13.02.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.02.2020
До: 
ДО: „СТИВИНЕКС 97 СТОЙЧО ХРИСТОЗОВ“ Адрес: ж.к. “Тракия“, бл. 14, вх. А, ет. 2, ап. 19, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл.61, ал.1 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх.№01-475356-21.10.2019 г. в СГКК-Пловдив от Елена Петкова Йорданова (наследник на Иван Петров Йорданов), подадено на основание чл. 58, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5-15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е приключило производство за изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта на гр. Пловдив засягащо СО с ИД 56784.523.336.1.9-„жилище, апартамент“, за който в кадастралния регистър „СТИВИНЕКС 97 СТОЙЧО ХРИСТОЗОВ“ е заличен, като собственик от самостоятелния обект.

В СО с ИД 56784.523.336.1.9-„жилище, апартамент“ по КККР на гр. Пловдив е записан, като собственик Иван Петров Йорданов с документ за собственост - Нотариален акт №144, том 1, дело 206, вх.рег.343 от 15.01.2004 г. на Служба по вписванията-Пловдив.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК-Пловдив: 13.02.2020 г.

 

Дата на сваляне от таблото в СГКК-Пловдив: 26.02.2020 г.