Изходящ № 01-429121-10.02.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.02.2020
До: 
Георги Иванов Текилянов
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-429121-25.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11892-13.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.1785.1.3, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.534.1785.1.4

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти, или прилежащите кадастрални обекти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11892-13.11.2019 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-11892-13.11.2019 г.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив                                   

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 10.02.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.02.2020 г.