Изходящ № 01-424828-3/14.01.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
До: Елена Стефанова Панайотова
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-424828-20.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12564-29.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Патриарх Евтимово за поземлени имоти с идентификатори 55590.111.117,  55590.111.112,  и сгради с идентификатори 55590.111.112.1, 55590.111.112.2, 55590.111.112.3,  55590.111.112.4, 55590.111.112.5,  55590.111.112.6, 55590.111.112.7, 55590.111.112.8,  55590.111.112.9, 55590.111.112.10, 55590.111.112.11,  55590.111.112.12, 55590.111.112.13,  55590.111.112.14, 55590.111.112.15.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти, или прилежащите кадастрални обекти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12564-29.11.2019 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-12564-29.11.2019 г.
2. Скица-проект № 15-889802-01.10.2019 г.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив                                   

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 14.01.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 28.01.2020 г.