Изходящ № 01-384152/16.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
ИВАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА ТОДОР ПЕТКОВ ГАТЕВ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ СТОЯН ПЕТРОВ ЙОТОВ РОСИЦА КИРИЛОВА ДОВЪРЖИЕВА АТАНАСКА ПЕТРОВА КОСТОВА КИРИЛ ГАТЕВ ПЕТКОВ НЕДА ГЕОРГИЕВА МИНКОВА
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-384152-04.10.2018г. от
ТАНЯ СТАНЕВА ПАНИЧЕРСКА в СГКК - Пловдив, подадено на основание 
чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е приключило производството по изменение на кадастралния регистър, засягащо поземлени имоти с идентификатори 48948.25.18, находящ се в м. РЪМЖОВИЦА по кадастралната карта на с. Момино село, община Раковски, област Пловдив.

Съгласно приложения към заявлението нотариален акт като собственик се записва Георги Иванов Русинов.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 17.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 08.04.2020г.