Изходящ № 01-378619-09.09.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.09.2019
Наследниците на Илия Пантелеев Иванов
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-378619-21.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9254-05.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.18.23

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти, или прилежащите кадастрални обекти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9254-05.09.2019 г. на Началника на СГКК – гр. Пловдив.

Приложения:
1. Заповед № 18-9254-05.09.2019 г.
2. Скица-проект № 15-678519-26.07.2019 г.

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив                                   

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 09.09.2019 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.09.2019 г.