Изходящ № 01-204892/15.09.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.09.2020
До: 
Йорданка Петрова Аризанова
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-204892-22.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7817-21.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за сграда с идентификатор 56784.512.219.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.219.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.219.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.219.1.3,

Изменението засяга сграда с идентификатор 56784.512.219.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.219.1.1, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.219.1.2, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.512.219.1.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-7817-21.08.2020 г. на началника на СГКК – гр. Пловдив и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-7817-21.08.2020 г.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

 

Началник на СГКК – Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 15.09.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 29.09.2020 г.