Изходящ № 01-191576/30.06.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
15.07.2020
До: 
Рангел Панчев Димитров
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7/ от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-191576-14.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4545-29.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлени имоти с идентификатори 11845.502.198 и 11845.502.199.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящoто уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед №18-4545-29.05.2020 г. на началника на СГКК - Пловдив и скицата – проект към нея

 

  1. Приложение: Заповед № 18-4545-29.05.2020 г.
  2. Скица-проект № 15-439374-29.05.2020 г.

 

 

                             НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ: ………………………

                                                                                                      / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК – Пловдив: 30.06.2020 г.

Дата на сваляне от таблото: 14.07.2020 г.