Изх.24-30677-08.11.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019

ИВАЙЛО СТ. МАНОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-469035-17.10.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград за сграда с идентификатор 04279.601.196.15.8 (гараж), състоящо се в заличаване на ИВАЙЛО СТ. МАНОВ и вписване на ЗЛАТКО МЕТОДИЕВ ОГНЯНОВ и ЕЛИСАВЕТА МЕТОДИЕВА ОГНЯНОВА с документ за собственост Нотариален акт № 189 том 15 дело № 2185/2019 вх. рег. № 4350 от 14.10.2019г.

Изменението засяга имот с идентификатор 04279.601.196.15.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.11.2019 г.

Дата на сваляне от таблото и от електронната страница на АГКК: 18.11.2019г.

 

             

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – БЛАГОЕВГРАД

/инж. Валери Тимев/