Уведомления

 • Изх. № 24-11857-28.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2020
  До: 
  АНАТОЛИ БОГОМИЛОВ ПЕНЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЕВ, 

 • Изходящ № 24-11757-27.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  TOTKA ЦАНКОВА СЪЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл.54, ал.4 от ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх№ 01-129692-11.03.2020 г. от Валентин Стойнев Тонев в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на имоти с идентификатори 53707.505.75 и 53707.505.156 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Орешак, общ. Троян, одобрена със заповед № РД-18-62 / 07.09.2009 г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София.

 • Изходящ № 24-11752-27.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА ФАСТОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл.54, ал.4 от ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх№ 01-129692-11.03.2020 г. от Валентин Стойнев Тонев в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на имоти с идентификатори 53707.505.75 и 53707.505.156 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Орешак, общ. Троян, одобрена със заповед № РД-18-62 / 07.09.2009 г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София.

 • Изх. № 24-9753-28.04.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  До: ХАСАН АПТУЛА МЕХМЕД ЗЮРЯ ДУРАН ХАЛИЛ н-ци на МАРИЙКА САВОВА ПЕНЕВА н-ци на ЖЕЛЮ НИКОЛОВ ПЕНЕВ - Радка Желева Ценова - Снежана Свиленова Маринова
  Документи: 
  Публикация на: 
  Хасково

  Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Хасково, в изпълнение изискването на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомява, че на основание чл.52, ал.2, чл.53, ал.1, т.1 и чл.53а от Закона за кадастъра и имотния регистър е извършено изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково по заявление вх.№ 01-44877-28.01.2020г.

 • Изх. № 24-11478-22.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  АНИТА КРАСИМИРОВА МИТОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-422581-19.09.2019 г. от КРАСИМИР ДИМИТРОВ МИТОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за разделяна на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4088.10.1.7, като се нанася апартамент № 8 и апартамент № 9, ет. 2, вх. А, бл. 350, ж.к.

 • Изходящ № 24-11513-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  ВЕРА МИХАЙЛОВА СЪБЕВА МАРИЯ ЕДРЕВА СЪБЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-459910-11.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2538-09.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-11659-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ СПАСОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) , Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-84849-09.03.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР и в изпълнение на съдебно решение № 2098/26.03.2019 г. на АССГ по а.д. № 13231/2018 г., потвърдено с решение № 2937/25.02.2020 г. на ВАС по а.д. № 7703/2019 г., е издадена заповед № 18-8227-03.10.2018 г.

 • Изх. № 24-11840-28.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.06.2020
  До: 
  ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ПАПАЗОВ п.к. 8600 гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

            На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-56803/27.04.2020г. по писмо с изх. №2801-08420/15.04.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.523.415, с адрес: гр. Ямбол, ул.