Изх. 24-28602-18.10.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
Славка Колева
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че с протокол № 21-889-18.10.2019 на СГКК – Софийска област са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на обект„Поземленr имотr с идентификаторr 62387.108.5 и 62387.108.6 в околовръстен строителен полигон „Брестово“, село Реброво, община Своге, Софийска област”, открито производство със Заповед № 18-6942- 03.07.2019г. на Началника на СГКК – Софийска област.

В 14-дневен срок от получаването на настоящото писмо можете да направите справка по приетите кадастрална карта кадастрални регистри в СГКК – Софийска област, както и да подадете писмени възражения за допуснати непълноти или грешки.

 

 

           НАЧАЛНИК СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ……………………………

             ИНЖ. СВЕТЛОМИРА СЛАВОВА

 

 

 

 

Дата на поставяне на табло: 08.11.2019 г.

 

Дата на сваляне от табло: 22.11.2019 г.