изх. №24-15065-01.07.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
12.08.2020
До: 
-Туфание Алим Ахмед -Илиян Христов Юлиянов
Публикация на: 
Хасково

На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.53, ал.1, т.1, от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл.56, ал.6 и ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-202336-21.05.2020г. и заявление вх.№01-230889-08.06.2020г. в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), относно сграда с идентификатор 77195.727.129.1, находяща се в гр.Хасково ул. „Баба Вида“№30 и находящите се в нея самостоятелни обекти в сграда.

Изменението се състои:

- в заличаване на н-ци на Ахмед Халимов Мустафов и Ивайло Симеонов Ивайлов като собственици на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.727.129.1.2 (на ет.1 и ет.2 в южната половина на сградата) и записване в КРНИ на като собственик ФАНКА АТАНАСОВА СЛАВОВА на основание чл.69, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и Нотариален акт № 6 том 31 рег. 9785 дело 3682 от 27.11.2015г., издаден от Служба по вписванията гр.Хасково;

- в заличаване на н-ци на Ахмед Халимов Мустафов и Фанка Атанасова Славова като собственици на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.727.129.1.1 (на ет.1 и ет.2 в северната половина на сградата), заличаване на СОС с идентидфикатор 77195.727.129.1.1 и нанасяне на СОС с идентификатор 77195.727.129.1.3 на ет.1 и СОС с идентификатор 77195.727.129.1.4 на ет.2 и записване в КРНИ на като собственик на двата нови СОС - ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ИВАЙЛОВ и ГЕРГАНА ХРИСТОВА ИВАЙЛОВА на основание чл.69, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и Нотариален акт № 106 том 6 рег. 1880 дело 900 от 14.05.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Хасково.

 

 

                            Началник на Службата по геодезия,
                              картография и кадастър
 ХАСКОВО: 

           .............................................................

      /инж. ВАЛЕНТИНА ТРАЙКОВА/

 

 

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК Хасково и ел. стрница на АГКК: 28.07.2020г.

Дата на сваляне от таблото в СГКК Хасково и ел. страница на АГКК: 05.08.2020 г.