изх. №24-14847-29.06.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
11.08.2020
До: 
Делю Желязков Желязков Делка Петкова Делева Тошко Митев Иванов
Публикация на: 
Хасково

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 53, ал. 1, т.1, от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 56 ал. 6 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-247034-16.06.2020г. в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), относно поземлен имот с идентификатор 22561.115.41, находящ се в землището на с. Долно Белево, общ. Димитровград.

Изменението се състои в заличаване на ЖЕЛЯЗКО РАДЕВ СТОЙЧЕВ като собственик на поземлен имот с идентификатор: 22561.115.41 и записване в КРНИ на ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА и ДЕЛЧО ИВАНОВ ДЕЛЧЕВ като собственици на основание чл.69, ал.2 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и Нотариален акт № 4 том 4 рег. 992 дело 474 от 05.05.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Димитровград.

Изменението засяга поземлен имот с идентификатор: 22561.115.41, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти като собственик е записан ЖЕЛЯЗКО РАДЕВ СТОЙЧЕВ.

 

 

 

 

                            Началник на Службата по геодезия,
                              картография и кадастър
 ХАСКОВО: 

           .............................................................

      /инж. ВАЛЕНТИНА ТРАЙКОВА/

 

Дата на поставяне на таблото в СГКК Хасково и ел. стрница на АГКК: 27.07.2020г.

Дата на сваляне от таблото в СГКК Хасково и ел. страница на АГКК: 04.08.2020 г.