Изх № 24-872-10.01.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КОЛАРОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

Във връзка с подадено заявление с вх. № 01-532969-22.11.2019г. до Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ – София от Роберт Коларов чрез пълномощник Милен Тодоров за изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 68134.1610.315, район „Студентски“, Столична община, Ви уведомяваме, че е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на основание чл. 53, ал. 1, т. 2  от ЗКИР.

След изменението, в КРНИ за поземлен имот с идентификатор 68134.1610.315 са заличени данни за собственик – Георги Любомиров Коларов с нотариален акт № 38, том ХXII, дело 4096/04.03.1993г.

СГКК като административен орган не може да преценява действителността и истиността на представените документи за собственост, поради което документът се записва в кадастралния регистър на недвижимите имоти и се заличават предходно записаните лица и актовете, удостоверяващи правото им на собственост – съставени преди представения документ. Заинтересуваните лица, ако счетат че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

 

 

 

       НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                            ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛО : 14.01.2020г.