Изх. № 24-8621-06.04.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
05.06.2020
До: 
ДО БОРИСЛАВ КОЛЕВ КИРИЛОВ УЛ. „ПРЕСЛАВ“ № 4, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 11 ГР. КАЗАНЛЪК ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ ЖК „ИЗТОК“, БЛ. № 42, ВХ. З, ЕТ. 1, АП. 150 ГР. КАЗАНЛЪК ДО ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ ЖК „ИЗТОК“, БЛ. № 42, ВХ. З, ЕТ. 1, АП. 150 ГР. КАЗАНЛЪК ДО КИРИЛ КОЛЕВ КИРИЛОВ УЛ. „ПРЕСЛАВ“ № 4, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 11 ГР. КАЗАНЛЪК
Документи: 
Публикация на: 
Бургас

            На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

            Със заявление с вх. № 01-457145-19.11.2018 г. на СГКК - Стара Загора е заявена промяна на кадастралната карта и регистри на гр. Казанлък, изразяваща се в нанасяне в одобрената ККР на нов поземлен имот, образуван чрез обединяване на поземлени имоти с идентификатори 35167.502.5095 и 35167.502.5134. За промяната са предоставени документи и материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5-15.12.2016г. и проект за изменение на ККР, подготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

По преписката е предоставено копие от ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 612 от 24.04.2019 г. на Община Казанлък, влязла в сила на 07.06.2019 г., Нотариален акт № 167, том V, дв. вх. рег. № 1434, дело № 1027 от 17.03.2020 г. и Нотариален акт № 168, том V, дв. вх. рег. № 1436, дело № 1028 от 17.03.2020 г.

            На основание чл. 53а, т. 2 от ЗКИР, одобрената кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък е изменена чрез обединяване на имоти с идентификатори 35167.502.5095 и 35167.502.5134. С изменението се нанася един нов поземлен имот с новоопределен идентификатор 35167.502.42 с граници отговарящи на УПИ II42, кв. 41, образуван с представения ПУП – ПРЗ, одобрен със Заповед № 612 от 24.04.2019 г. на Община Казанлък.

            Данните в одобрената ККР са актуализирани на 06.04.2020 г.

                                                                                                                                             

                                                               Началник на СГКК – гр. СТАРА ЗАГОРА: ............... 

                                                                                                                     / инж.  Дияна Балева/

ВИ

Дата на залепване на таблото в СГКК: 21.05.2020 г.