Изх. № 24-7888-26.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
10.04.2020
До: 
ГЕОРГИ ЗАПРЕНОВ МЕШКОВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № 17-12-15.01.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич по заявление рег. № 01-223806-22.05.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 17-12-15.01.2020г. на Началника на СГКК – Благоевград.

 

Приложение:   Заповед №17-12-15.01.2020 г. на Началника на СГКК- Благоевград.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 26.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 10.04.2020г.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград