Изх. № 24-7885-26.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
10.04.2020
До: 
СВЕТОСЛАВ ВАСКОВ ТУПАРОВ АНГЕЛ ВАСКОВ ТУПАРОВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.                                                                        № 01-219142-20.05.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-580-16.01.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на  гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, състоящо се в обединяване на сгради с идентификатори 17395.501.2248.2 и 17395.501.2248.3. Допълва се нова сграда с идентификатор 17395.501.2248.4 и се допълват 2 /два/ броя схеми на самостоятелни обекти с идентификатори 17395.501.2248.4.1 и 17395.501.2248.4.2 в нея.

 

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-580-16.01.2020г. на Началника на СГКК – Благоевград и Скицата – проект към нея.

 

Приложение:   Заповед № 18-580-16.01.2020г. на Началника на СГКК- Благоевград.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 26.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 10.04.2020г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград