Изх. № 24-7638-23.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
09.04.2020
До: 
ВЕЛИН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАН ПЕТРОВ БОЙКО СПАСОВ АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ МАЯ МАНОЛОВА ВЕЛИСЛАВ ПЕТРОВ МАРТИН ПЕТРОВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 52, ал. 1, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 69 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме следното:

По заявлениe с вх. № 01-367557-14.08.2019 г. от Петранка Борисова Стоименова е представен нотариален акт за собственост върху недвижим имот, придобит по давност № 72 от 01.11.2019 г., том CLXXVII, рег. 72037, дело 55278 на Служба по вписванията гр. София, издаден на основание чл. 587, ал. 2 от ГПК за 571/986 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 35239.6109.57 по приложен към заявлението проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. За съставянето на акта е представена издадена от СГКК София скица – проект № 15-796226-30.08.2019 г. по реда на чл. 52, ал. 1, т. 5 от ЗКИР по заявление вх. №  01-367557-14.08.2019 г.

Съгласно изискванията на нормативната уредба проектът по заявление вх. №  01-367557-14.08.2019 г. е актуализиран и в КККР е отразен новообразувания поземлен имот с идентификатор 35239.6109.57 (като с изменението се засягат границите на съседни поземлени имоти с идентификатори 35239.6109.55, 35239.6109.56, 35239.6109.58, 35239.6109.2185 и 35239.6109.2186).

В кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 35239.6109.57 са заличени съществуващите данни за собственици и документи за собственост, които са с дата преди представения нотариален акт.

След изменението за поземлен имот с идентификатор 35239.6109.57 са регистрирани следните данни за собственици и документи за собственост:

Петранка Борисова Стоименова с документ за собственост - нотариален акт № 199 от 07.11.2018 г., том CLXX, рег. 74219, дело 53744, издаден от Служба по вписванията София - за 571/986 ид. ч.;

Петър Василев Рашков с документ за собственост - други № 166 от 22.01.1948 г., том I, издаден от СРС - за ./. ид. ч.;

Съобщаването за извършеното изменение заинтересованите лица и носителите на други вещни права върху имотите, чиито права се засягат от изменението е предвидено в нормативната уредба. Заинтересуваните лица, ако счетат, че са засегнати от извършеното изменение могат да защитят правата си чрез предявяване на иск по общия гражданскоправен ред.

Приложение: Копие на скица-проект № 15-796226-30.08.2019 г.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. МОМЧИЛ ТЕРЗИЙСКИ

 

 

Изготвил: инж. Ал. Петрова

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 25.03.2020 г.