Изх. № 24-7522-20.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
07.04.2020
До: 
СТИЛИЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-38603-24.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.518.956 с адрес: ул. „Христо Г. Данов“ 45, гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, състоящо се в записване на Красимира Христова Станева като собственик на 221/291 ид. ч. от описания поземлен имот с документ за собственост нотариален акт № 265, том 12, вх. рег. 31418, дв. вх. рег. 30798, вписан на 24.10.2019г. в Служба по вписванията към Агенция по вписванията – гр. Пловдив.

На основание чл. 41, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър когато се установи наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.

Изменението засяга имот с идентификатор 56784.518.956, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

Дата на поставяне на таблото: 23.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото: 07.04.2020г.