Изх. № 24-7215-18.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА ФЕЙМЕ ИБРАХИМОВА БИНДЖЕВА
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-121808-09.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Рибново, общ. Гърмен за поземлен имот с идентификатор 62640.23.33, находящ се в землището на с. Рибново, общ. Гърмен.

Изменението се състои в заличаване на ФЕЙМЕ ИБРАХИМОВА БИНДЖЕВА и вписване на ДЖЕМАЛ ДЖЕМАЛОВ МЕКЕРОЗОВ и ШЕРИФЕ МЕХМЕДАЛОВА МЕКЕРОЗОВА с документ Нотариален акт № 129 том 3 рег. 622 дело 342 от 27.02.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

Изменението засяга имот с идентификатор 62640.23.33, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 18.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 26.03.2020г.

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград