Изх. № 24-7203-18.03.2020г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
ИВАН ДИМОВ ДОБРЕВ гр. Ямбол
Документи: 
Публикация на: 
Ямбол

          На основание чл.61, ал.1 от АПК във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод служебно заявление рег. №09-28052/19.02.2020г. по писмо с изх. №2801-03664/18.02.2020г. от Община Ямбол подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР   е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.540.269, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Христо Смирненски“ №12-12А, състоящо се във вписване на Община Ямбол като собственик на имота с нов документ -  АЧОС, вх. рег. №216, том 1 от 21.01.2020г. вписан в СВ гр.Ямбол  и се запазва вписаното вещно право – право на строеж: 1/8 ид. част на ЦВЕТЕЛИНА АНТОНОВА ВЪЛКОВА с Нотариален акт №24, том 13, вх. рег. №3875, дело №2494 от 15.06.2011г. вписан в СВ гр. Ямбол, на  ИВАН ДИМОВ ДОБРЕВ с Други №91 от 26.03.1957г. издаден от ГНС – Ямбол и ½ ид. част на МОМЧИЛ ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ с ДДД, том 4 от 23.06.2017г. вписан в СВ гр. Ямбол, с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

          Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК пред Административен съд Елхово чрез СГКК – Ямбол.

 

         Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 18.03.2020г.

         Дата на сваляне от таблото и електронната страница на АГКК: 02.04.2020г.

 

 

                                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК –Ямбол:.......................

МД

                                                                                                                                   /инж. Р. Христова/