Изх. № 24-7130-18.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА ЮСЕИН ФЕРАДОВ ОРЕЛОВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-118976-06.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Вълкосел, общ. Сатовча за поземлен имот с идентификатор 12499.108.66, находящ се в землището на с. Вълкосел, общ. Сатовча.

Изменението се състои в заличаване на ЮСЕИН ФЕРАДОВ ОРЕЛОВ  и вписване на ФАТМА ЕХАТОВА БЕЛЕВА И ИСА ЮСЕИНОВ БЕЛЕВ с документ Нотариален акт № 128 том 3 рег. 621 дело 341 от 27.02.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

Изменението засяга имот с идентификатор 12499.108.66, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 18.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 26.03.2020г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград