Уведомления

 • Изходящ № 24-22884-24.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.10.2020
  До: 
  Собствениците и/или носителите на други вещни права на поземлен имот с идентификатор 83510.649.209, находяш се в гр.Шумен, м.“Под манастира“ До: ВЕСКА СТОЯНОВА ХИНЕВА
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 и ал.10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-225613-04.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8949-24.09.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Шумен, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 22-192-21.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.10.2020
  До: 
  СВЕТЛИН ДИМИТРОВ КОЛЕВ ДО: ЕЛЕНА МИХАЛЕВА МИХАЛЕВА ДО: РАДИ ЯНКОВ МИХАЛЕВ ДО: ЯНКО МИХАЛЕВ МИХАЛЕВ
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 8 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-184236-11.05.2020 г.., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7655-18.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-22640-23.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  08.10.2020
  До: 
  МИХАИЛ ИВАНОВ СТОЕВ /пълномощник на Ирина Анатольевна Циммер/ ДО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ КАЛУГИН
  Публикация на: 
  Благоевград

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 • Изх. № 24-22680-23.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТРА АТАНАСОВА ГОЦЕВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-410695-10.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич за поземлени имоти с идентификатори 56126.174.36 и 56126.174.37, находящи се в землището на  гр. Петрич, общ.

 • Изх. № 24-22667-23.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА БОРИС АТАНАСОВ МИСАРОКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-411191-10.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Чурилово, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 81788.37.35, находящ се в землището на  с. Чурилово, общ.

 • Изх. № 24-22728-23.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от адв. Бояна Ангелова – пълномощник на Жоро Митрев заявление с рег.                          № 01-296243-10.07.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-150200-03.07.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-22420-18.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-577588-18.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6534-17.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • „КАТИНВЕРБУЛ“ ООД

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  01.10.2020
  До: 
  „КАТИНВЕРБУЛ“ ООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-243776-12.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7317-07.08.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.