Изх. № 24-7127-18.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
02.04.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА ТОДОР ИГНАТОВ КРЪСТЕВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-121583-09.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Тополница, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 72744.45.9 , находящ се в землището на с. Тополница, общ. Петрич.

Изменението се състои в заличаване на ТОДОР ИГНАТОВ КРЪСТЕВ и вписване на АНТОН ДИМИТРОВ ИВАНОВ с документ Нотариален акт № 25 том 2 рег. 359 дело 198 от 02.03.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

Изменението засяга имот с идентификатор 72744.45.9, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 18.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 26.03.2020г.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград