Изх. № 24-6988-17.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА МЕТОДИ ЦОНЕВ СИНДРАКОВ
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-108605-28.02.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.39.3, находящ се в землището на гр. Благоевград, общ. Благоевград.

Изменението се състои в заличаване на МЕТОДИ ЦОНЕВ СИНДРАКОВ   и вписване на СПАСКА ЛАЗАРОВА ТРЕНОВСКА с документ Нотариален акт № 69 том 3 рег. 696 дело 325 от 24.02.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Благоевград.

Изменението засяга имот с идентификатор 04279.39.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 17.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 25.03.2020г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград