Изх. № 24-6987-17.03.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
01.04.2020
До: 
ИРИНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА ЕВТИМ МЕТОДИЕВ КРЪСТЕВ ЙОРДАНКА ИВАНОВА КАРАКОЛЕВА ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КАРАКОЛЕВ СОНЯ ГЕОРГИЕВА КАРАКОЛЕВА – ИВАНОВА ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА АТАНАС ХРИСТОВ КАРАКОЛЕВ РОСИЦА ХРИСТОВА КАРАКОЛЕВА АНТОНИНА ХРИСТОВА КАРАКОЛЕВА ФИДАНА КИРИЛОВА КАРАПЕТРОВА ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДИМОВ ДИМЧО КИРИЛОВ ДИМОВ СТОЯН КИРИЛОВ ДИМОВ ИЛИЯ КИРИЛОВ ДИМОВ МАРИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА МИЛКА ИВАНОВА КАРАКОЛЕВА ИВАН ГЕОРГИЕВ КАРАКОЛЕВ ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ КАРАКОЛЕВ ДИМИТЪР НИКОЛОВ КАРАКОЛЕВ ЛИЛИЯ НИКОЛОВА КАРАКОЛЕВА СТИЛИЯНА МАКСИМОВА ЦЕКОВА ВЕСЕЛИНА МАКСИМОВА КАРАКОЛЕВА
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-132714-13.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 56126.113.11, находящ се в землището на гр. Петрич, общ. Петрич.

Изменението се състои в заличаване на ГЕОРГИ КАРАКОЛЕВ НИКОЛОВ и вписване на ЗАПРЕН ЛЮБОМИРОВ СТЕФАНОВ с документ Нотариален акт № 24 том 2 рег. 358 дело 197 от 02.03.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

Изменението засяга имот с идентификатор 56126.113.11, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 17.03.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 25.03.2020г.

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград