Изх. № 24-6721-12.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ ГЕОРГИ ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-20243-15.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2715-12.03.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банкя за поземлени имоти с идентификатори 02659.2196.174.1, 02659.2196.174.2, състоящо се в коригиране границите на сгради с идентификатори 02659.2196.174.1 и 02659.2196.174.2, нанасяне на сграда с проектен идентификатор  02659.2196.174.7 и нанасяне на три броя самостоятелни обекти в нея 68134.514.229.2.2, съгласно представени докумени, геодезическо заснемане и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

Приложения: Копие на заповед № 18-2715-12.03.2020 г., копие на скица-проект № 15-105300-03.02.2020 г.

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                    / инж. Момчил Терзийски /

    Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 16.03.2020 г.