Изх. № 24-6557-11.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
31.03.2020
До: 
ЕЛИСАВЕТА ТОДОРОВА ЯНКОВА
Документи: 
Публикация на: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-380629-22.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-353-10.01.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлени имоти с идентификатори 68134.503.1300, 68134.503.5560, състоящо се в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.503.5898 съгласно Решение № 137Б от 21.03.2005 на ОСЗГ „НОВИ ИСКЪР“, влязло в законна сила на 25.05.2005 г., по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложения: Копие на заповед № 18-353-10.01.2020 г., копие на скица-проект 15-823443-10.09.2019 г.

 

                                                               НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                       / инж.М.Терзийски /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 16.03.2020 г.