Изх. № 24-5878-04.03.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
Документи: 
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
11.06.2020
До: 
До: РОЗА СТОЙОВА АЛЕКСОВА До: КРАСИМИРА ЕМИЛОВА КОВАЧКА – КИРИЛОВА До: ИВАН ВАСИЛЕВ КОВАЧКИ До: ЕЛЕНА СОФРОНИЕВА ТАСЕВА До: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО
Публикация на: 
Кюстендил

Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-2384-04.03.2020 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. КЮСТЕНДИЛ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор 23827.7.200 и сгради с идентификатори 23827.7.200.1, 23827.7.200.2, 23827.7.200.3  в землището на с. Друмохар, общ. Невестино, обл. Кюстендил, изработени по реда на чл. 35а от ЗКИР и приети с протокол № 1 от 14.01.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. ГР. КЮСТЕНДИЛ.

На основание чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат  на обжалване.

 

 

 

 

            НАЧАЛНИК НА СГКК -  ГР. КЮСТЕНДИЛ ………………….

                                                                                    /инж. Антон Младенов/