Изх. № 24-3906-12.02.2020

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.02.2020
До: 
НАСЛЕДНИЦИ НА ФАТМА СЮЛЕЙМАНОВА СУЛЕВА
Документи: 
Публикация на: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-61792-05.02.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Долен,  общ. Сатовча за поземлен имот с идентификатор 21868.44.3, находящ се в землището на с. Долен,  общ. Сатовча.

Изменението се състои в заличаване на ФАТМА СЮЛЕЙМАНОВА СУЛЕВА и вписване на АХМЕД АХМЕДОВ КАМБУРОВс документ Нотариален акт № 165 том 1 рег. 219 дело 110 от 30.01.2020г., издаден от Служба по вписванията гр.Гоце Делчев.

 

Изменението засяга имот с идентификатор 21868.44.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 12.02.2020г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 20.02.2020г.

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград