Изх. № 24-32976-03.12.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
18.12.2019
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56126.602.3338.1.5 И 56126.602.3338.1.7
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № 17-433-29.11.2019г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Благоевград, с която се прекратява администартивното производство по заявление рег. № 01-273868-21.06.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Благоевград и публикуването му на електронната страница на Агенция по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 17-433-29.11.2019г. на началника на СГКК – Благоевград.

 

Приложение:   Заповед № 17-433-29.11.2019г. на Началника на СГКК- Благоевград.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 03.12.2019г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 18.12.2019г.

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград