Изх. № 24-32948-03.12.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
18.12.2019
НАСЛЕДНИЦИ НА БУЖО ИЛИЕВ РЕДЖЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-534790-25.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Марикостиново, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 47189.139.35, находящ се в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич.

Изменението се състои в заличаване на БУЖО ИЛИЕВ РЕДЖЕВ и вписване на ВАНЯ ЙОРДАНОВА РЕДЖЕВА с документ Нотариален акт № 147 том 8 рег. 2255 дело 1245 от 20.11.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

Изменението засяга имот с идентификатор 47189.139.35, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 03.12..2019г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 11.12.2019г.

 

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград