Изх. № 24-32926-03.12.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
18.12.2019
НАСЛЕДНИЦИ НА ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МУРЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-528786-20.11.2019г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Марикостиново, общ. Петрич за поземлени имоти с идентификатори 47189.95.2, 47189.112.25, 47189.137.2 и 47189.156.36, находящи се в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич.

Изменението се състои в заличаване на ДИМИТЪР КРЪСТЕВ МУРЛЕВ и вписване на БЛАГОЙ ВАСИЛЕВ МУРЛЕВ с документи за собственост Нотариален акт № 139 том 8 рег. 2245 дело 1237 от 19.11.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич,  Нотариален акт № 138 том 8 рег. 2244 дело 1236 от 19.11.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич и Нотариален акт № 140 том 8 рег. 2246 дело 1238 от 19.11.2019г., издаден от Служба по вписванията гр.Петрич.

Изменението засяга имоти с идентификатори 47189.95.2, 47189.112.25, 47189.137.2 и 47189.156.36, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на ел. страницата на АГКК: 03.12..2019г.

Дата на сваляне от таблото и ел.страницата на АГКК: 11.12.2019г.

 

 

 

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ 

Началник на Служба по геодезия

картография и кадастър-Благоевград